Τι είναι profit

Profit είναι το καθαρό κέρδος μιας επιχείρησης.